نظم سیستم حسابداری

قابل ذکر است بنا به تصمیم تیم مدیریت برای منظم بودن سیستم حسابداری سایت درآمدهایی که بین 10000 تا 20000 تومان بوده (2مرحله حدنصاب) با کسر 500 تومان کارمزد انتقال وجه، واریز خواهد شد و واریزی های بالای 30000 تومان (3مرحله حد نصاب) بدون کسر هیچ کارمزدی واریز خواهد شد.

 

با تشکر

تیم مدیریت پاپ نیک