اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
حامد 122,860 ریال 08 دي 1395
مهدی 216,000 ریال 08 دي 1395
زهرا 266,160 ریال 08 دي 1395
mostafa 806,370 ریال 08 دي 1395
رامین 145,810 ریال 11 آذر 1395
مهدی 146,800 ریال 11 آذر 1395
روح 357,060 ریال 11 آذر 1395
م.جواد 365,940 ریال 11 آذر 1395
مرتضی 393,411 ریال 11 آذر 1395
زهرا 491,190 ریال 11 آذر 1395

 

تاکنون مبلغ 340,036,199 ریال به کاربران پرداخت شده است