اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
محمد 304,170 ریال 19 مهر 1395
farhad 112,500 ریال 19 مهر 1395
ehsan 100,930 ریال 19 مهر 1395
زهرا 317,190 ریال 19 مهر 1395
مهدی 420,930 ریال 19 مهر 1395
م.جواد 457,830 ریال 19 مهر 1395
روح 1,148,010 ریال 19 مهر 1395
مریم 6,665,610 ریال 19 مهر 1395
فریبا 114,960 ریال 17 شهريور 1395
سجاد 118,980 ریال 12 مرداد 1395

 

تاکنون مبلغ 323,591,878 ریال به کاربران پرداخت شده است