popnicbanner

سرنوشت اتاق خواب های کینگستون، اونت می تواند در جلسه شورای شهر کینگستون در روز سه شنبه تعیین شود. این شورا فهرستی از گزینه ها را در نظر دارد، از یافتن یک سایت دائمی تا برچیدن آن. چهار گزینه روی میز برای پروژه آزمایشی کابین خواب وجود دارد. آنها می توانند به همین شکل ادامه دهند، از بندر المپیک پورتسموث به بندر 70 برگردند و در پارک رودن یا ریدو مارینا پهلو بگیرند یا پروژه را متوقف کنند. گزارش ستادی

تماس با ما